Monthly Archives: December 2016

Heliga Birgitta, Sveriges enda helgon

st-birgitta-swedens-only-saintKvinnan hade inte många rättigheter under medeltiden. Juridiskt sätt var de inte egna personer, utan de var alltid under någon man. Det kunde varit fadern eller deras fästman. Kvinnor fick inte ens ärva under en del av medeltiden. Enligt samhället och kyrkan var deras syfte med livet att vara gudfruktig, föda barn och tjäna mannen. Att de skulle tänka sig göra annat som att studera fanns inte i tanken. Av hela befolkningen var det bara få som hade läskunnighet, och i detta var det färre kvinnor som hade läskunnighet. En av dessa kvinnor var Birgitta Birgensdotter, som senare kom att bli helgonet heliga Birgitta.

Birgitta kom att bli det enda svenska helgonet. Hon föddes år 1303 och dog år 1373 i Rom. Birgitta var en religiös författare, katolsk predikant, teolog och grundare för Birgitta-ordern. Hennes föräldrar hörde till Folkkungaätten som var är en medeltida svensk släkt. Genom föräldrarna fick hon anknytning till det politiska ledarskiktet i det medeltida Sverige.

Som barn fick hon en uppenbarelse att Jesus talade med henne. Hon ville därför gå i kloster men fick inte tillåtelse av sin far. Redan vid ung ålder giftes hon bort till Ulf Gudmarsson, en svensk riddare. Birgitta var emot giftermålet, men äktenskapet gick bra, vilket innebar att hon blev lycklig och så småningom började försöka leva ut sina drömmar. Då hon dessutom kom från en välbärgad familj hade hon råd med pilgrimsfärder till bland annat Spanien. Trots hennes rikedom levde hon ett enkelt liv.

Under sitt liv fick hon en del uppenbarelser. Hon fick oftast syner om att Jesus pratade med henne när hon bad intensivt. Uppenbarelserna översattes sedan av präster till latin, och sammanlagt fick hon runt 600 uppenbarelser under sitt liv. De inspirerade henne till saker som att grunda en ny klosterordern, som hon åkte till Rom för att få tillåtelse av påven till.

Kyrkans inflytande på samhället

churchs-influence-on-societyKyrkan och klostren hade ett stort inflytande på det medeltida samhället. Normer och lagstiftningar var baserade på kyrkans ord, och den som tyckte annorlunda kunde bannlysas eller straffas av kyrkan. Den medeltida människan var i princip kristen, som konstant skulle ha det i tanken att livet på jorden är bara en förberedelse för det eviga livet i himlen eller helvetet. För att individen ska göra rätt val och hamna i himmelriket skulle de endast följda kyrkans regler. Grundtanken var att gud skapade jorden och att han låg bakom allt som hände.

Kyrkans stränga katolska lära hade ett enorm inflytande på människornas liv. Alla skulle ha en gemensam syn på livet och dess betydelse. Att ha en egen uppfattning om livets betydelse var inte tillåtet. Kyrkan formade hur människorna skulle tänka och för att uppmuntra alla till att leva enligt kyrkans regler användes skrämselpropaganda. Det användes i syftet att få alla att betala skatter och inte säga emot kyrkans makt.

Enligt kyrkan kunde den som begick synder förlåtas, men då skulle de gå igenom skärselden. Det anses som en “bakdörr” till himlen eftersom den som begick mildare synder kunde grillas i skärselden tills de hade sonat sina synder. Efter att ha gått igenom skärselden kunde de komma till himlen. Skärselden och den kristna mentaliteten under medeltiden inspirerade också Dante till att skriva boken Inferno.

Dantes Inferno hade, och har än idag, en viktig betydelse för medeltiden och dess uppfattningar av kristendom. Den beskriver dessutom bland annat skärselden, som är en viktig del av den medeltida kristendomen. Boken har också en viktig betydelse inom litteraturen, eftersom att det är en av de få böckerna som beskriver hur livet var under medeltiden. Det anses som ett verk som faktiskt förändrade den nutida uppfattningen av medeltiden, samt hur mycket folk påverkades av kyrkans makt.

Medeltida slott att besöka

Slottet Bran

slottet-branSlottet Bran i Rumänien är beläget i Transsylvanien. Det byggdes år 1202 och har sedan dess blivit ett intressant turistmål för resande. Legenden om Dracula har också bidragit till mycket mystik kring slottet, och som resultat blir många intresserade av att besöka slottet. Trots Dracula-legenden finns det inga bevis på att något liknande ska ha skett på slottet. Slottet har däremot en rik historia av kungar och härskare som har haft hand om slottet.

Legenden om Dracula har dessutom lett till att många skräckfilmer och böcker om Dracula, vampyrer och annat som associeras med hemskheter som handlar om slottet Bran i Transsylvanien. Idag är det ett museum med privat ägare.

Castle Conwy

Castle Conwy är ett medeltida slott som ligger i norra Wales, Conwy. Under 1000- talet byggdes det av kung Edvard I. Det konstruerades som en del av projektet för att bygga en muromgärdad stad i Conwy. Slottet kom att ha en mycket stor betydelse för krig, och år 1987 blev det en del världsarvet. Det räknas som ett av de bästa exempel på miltärarkitektur från det medeltida Europa. Dessutom är det en referens till medeltiden och dess arkitektur.

Varbergs fästning

Varbergs slott, eller numera Varbergs fästning, var till en början en försvarsanläggning. Det byggdes under 1200-talet som en borg, men på 1500-talet byggdes det vidare till en fästning. Under 1600- talet byggdes det ut till en av norra Europas starkaste fästingar. Den blev också en viktig borg under det nordiska sjuårskriget. Den fungerade även som ett fängelse ända fram till 1900- talet.

Slottet byggdes med anledningen att greve Jacob Nielsen ville ha skydd i samband med att han anklagades för mord på Erik Klipping av Finderup. Han ville därför bygga ett skydd mot fienderna. När han hade bott i slottet ett tag överlämnade han det till Norge.

Kvinnor under medeltiden

women-in-the-middle-agesMedeltiden var en tid där religionen spelade stor roll i samhället med dess syn på människor. Män och kvinnor klassificerades som helt två olika kön med olika förmågor. De syftade till exempel på att kvinnan inte var en egen individ, utan var tvungen att ha en man vid hennes sida för att klara sig. Kvinnans förmågor var att föda barn och ta hand om dem. Att de skulle få vara egna individer och göra egna val var inte något som sågs aktuellt.

Då samhället baserade mycket på religion, skulle kvinnan vara måttfull i det syftet att till exempel vara sexuell. Då sexualitet handlade om lust ansågs det fel och syndigt. Lust var enligt kardinaldygderna en synd då det var motsatsen till måttfullhet. Mycket under medeltiden baserades på kardinaldygderna som var måttfullhet, klokhet, tapperhet och rättvisa. En bra individ skulle hålla sig till dessa och till exempel inte äta för mycket eller göra annat som har med lust att göra.

Dygderna byggde också på en rädsla för människorna, eftersom samhället och dess lagar var byggda enligt att man skulle följa guds ord. Med detta innebar det att följa kyrkans ord. Kyrkans ord var då bland annat att betala skatter. Gjorde inte människor detta kunde de hamna i helvetet. Rädslan för att hamna i helvetet gjorde människor oroliga över sina handlingar, och detta gav resultatet att de inte vågade ha egna åsikter och gå emot kyrkan. De som gick emot kyrkan var kättare och kunde få som straff att bli evigt dömd till helvetet eller brännas på bål.

Trots att samhället under medeltiden byggdes på rädsla av att inte kunna tänka själv, var det en del som vågade gå emot detta. En av dem var Heliga Birgitta som kom att bli Sveriges enda helgon. Heliga Birgitta åstadkom mycket som den vanliga kvinnan under medeltiden inte hade kunnat tänka sig att göra.

Medeltiden i Sverige

the-middle-ages-in-swedenI Sverige kom medeltiden under 1000-talet och det var främst härskarna som införde den genom att de blev kristna. De lämnade tron på de nordiska gudarna och införde ett system baserat på kristendomen. I samband med detta framträdde också kungar i landet. Innan det hade makten fördelats mellan härskare och stormän. De tog gemensamma beslut och hade fria lagar baserat på traditioner. Det var inget särskilt maktsystem, utan den som härskade och kämpade för makten fick vara med och bestämma.

När medeltiden kom till Sverige infördes också det feodala systemet. Den feodala systemet medförde att kungar fick större makt till skillnad från innan, då man tog gemensamma beslut. De första kungarna erkändes i Götaland och Svealand. Landet fick också de första rikskungarna. I stort sett började makten fördelas till att fler fick vara med och bestämma.

Sverige som då inte var det land det är idag, gjorde korståg och erövringar i Finland. Finland blev som resultat en del av Sverige under 800 år, tills 1800-talet då det förlorades till Ryssland. Vid 1200-talet grundade Birger Jarl och hans son, Magnus Ladulås, ett starkt rike i Sverige som krävde folk att betala skatter. Det byggdes kyrkor och kloster runt om i landet och bland annat prästerna, munkarna och soldaterna var till kungens nytta. De skulle hjälpa honom att styra landet och dessutom dra in skatter från folk. Detta system är det som kom att styra och driva Sverige under medeltiden. Kyrkans makt ökade ytterligare i samband med detta och befolkningen skulle inte säga emot och tänka annorlunda.

De som inte var med jobbade för kungen på något sätt var bönderna. De var en majoritet av befolkningen och bidrog med både mat och pengar till samhället. Dock fick de inte vara med och bestämma, utan de skulle bara lyda kungen och prästernas ord.

Samhällssytemet under medeltiden

middle-agesDå medeltiden började senare i Norden var det runt 1000- talet. Detta var en tid när kungarna blev kristna, med andra ord var det tiden kristendomen kom till Norden. Innan medeltiden var vikingatiden. Denna tidsepok hade asatro och innebar att man bad till fler gudar, till skillnad från kristendomen som bara har en. I takt med att kristendomen kom till Norden infördes också det feodala samhällssystemet.

Feodalismen handlar om skyldigheter och rättigheter mellan samhällsmedlemmar. Det innebär att samhället är indelat i maktgrupper. Det kan också ses som en pyramid, och ju mer makt man har desto högre upp är man i pyramiden. Kungen var högst upp i pyramiden och sedan kom vasall, undervasall och bönder. Vasallerna var kungens medhjälpare då de skulle skydda kungen vid krig och andra oroligheter. Vasallerna innefattar också riddare som då skulle skydda kungen. De skulle också lyda kungen, men de kunde dessutom tjäna egna pengar under tjänsten. Detta kunde till exempel innebära att de samlade skatt från länet som de styrde åt kungen. Dessutom skulle de skydda kungen militärt.

Vasall var en adelstitel som sedan gick i arv. När vasallerna skötte sig bra fick de privilegier som att slippa betala skatt till kungen. Annars var deras uppgift att samla skatt åt kungen och skydda sina län. Kungen som hade högst makt kunde inte styra alla län själv, utan behövde folk som kunde göra det åt honom. Vasallerna hade i sin tur egna vasaller som då blev undervasaller, och de skulle följa kungens order genom vasallen. Undervasaller fick inte lika många privilegier, utan de var nästan som arbetsmän under både kungen och vasallen. De skulle hjälpa med insamlingen av skatter och dessutom skatterna för vasallen.

Bönderna vid denna tiden var längst ned i pyramiden och var de enda som betalade skatter. De bidrog ekonomiskt och med resurser eftersom att de både betalade skatter och producerade mat.