Att bo i slott

Samhällssytemet under medeltiden

middle-ages

middle-agesDå medeltiden började senare i Norden var det runt 1000- talet. Detta var en tid när kungarna blev kristna, med andra ord var det tiden kristendomen kom till Norden. Innan medeltiden var vikingatiden. Denna tidsepok hade asatro och innebar att man bad till fler gudar, till skillnad från kristendomen som bara har en. I takt med att kristendomen kom till Norden infördes också det feodala samhällssystemet.

Feodalismen handlar om skyldigheter och rättigheter mellan samhällsmedlemmar. Det innebär att samhället är indelat i maktgrupper. Det kan också ses som en pyramid, och ju mer makt man har desto högre upp är man i pyramiden. Kungen var högst upp i pyramiden och sedan kom vasall, undervasall och bönder. Vasallerna var kungens medhjälpare då de skulle skydda kungen vid krig och andra oroligheter. Vasallerna innefattar också riddare som då skulle skydda kungen. De skulle också lyda kungen, men de kunde dessutom tjäna egna pengar under tjänsten. Detta kunde till exempel innebära att de samlade skatt från länet som de styrde åt kungen. Dessutom skulle de skydda kungen militärt.

Vasall var en adelstitel som sedan gick i arv. När vasallerna skötte sig bra fick de privilegier som att slippa betala skatt till kungen. Annars var deras uppgift att samla skatt åt kungen och skydda sina län. Kungen som hade högst makt kunde inte styra alla län själv, utan behövde folk som kunde göra det åt honom. Vasallerna hade i sin tur egna vasaller som då blev undervasaller, och de skulle följa kungens order genom vasallen. Undervasaller fick inte lika många privilegier, utan de var nästan som arbetsmän under både kungen och vasallen. De skulle hjälpa med insamlingen av skatter och dessutom skatterna för vasallen.

Bönderna vid denna tiden var längst ned i pyramiden och var de enda som betalade skatter. De bidrog ekonomiskt och med resurser eftersom att de både betalade skatter och producerade mat.

Radikala handlingar mot kättare

power-of-the-church

power-of-the-churchKyrkans makt under medeltiden var stor. Den hade inflytande i samhället och dess standard. Prästerna och de inom kyrkan hade en makt som kunde jämföras med dagens politiker. Detta innebar att befolkningen var uppmanade att göra sina livsval utifrån religion och lagarna som var. De som hade makten i samhället använde religionen till egen nytta genom att skrämma människor med konsekvenserna som blev när de inte kom till kyrkan regelbundet och betalade skatter. I de fall man inte kunde betala skatten till kyrkan blev man tillsagd att ett liv efter döden skulle vara i helvetet. Av den anledningen skulle man säkra sin plats i himmeln genom att lyda kyrkan och betala sina skatter. Namnet på denna typ av skatt hette “tionde”, vilket i princip bönder och borgare skulle betala till kyrkan.

Fruktan för livet efter döden var en stor del av medeltiden. En bra medborgare skulle vara gudfruktig, inte ha egna idéer och lyda kyrkan. Den som hade egna idéer och uppfattningar av livet kallades kättare och de kunde straffas av kyrkan. Man skulle undvika att bli kättare för att vara kvar i samhället och slippa att bli utstött. Utstötningen hette bannlysning, och innebär att man blir utesluten av kyrkan och evigt dömd till helvetet. I vissa fall var straffet för kättare allvarligare som bland annat att brännas på bål. Bränning på bål är något som kom att fortsätta i de senare epokerna som bland annat under 1500-talet vid häxjakterna.

När en medborgare begick en synd kunde de gottgöra det genom botgöring. Det innebar att man till exempel biktade sig hos en präst. Då kyrkan var katolsk under medeltiden fanns det kloster, påve och biskop inom kyrkan. Ville man gottgöra kunde man hänvisa sig till en av dem. Synden var baserade på bibeln och var bland annat handlingar som handlade om lust. Lust på denna tiden sågs som en av de värsta synderna.

En religiös tid

middle-ages

middle-agesPerioden mellan 400-1400-talet är den som kallas medeltiden. Det är en period som oftast förknippas med riddare, och av denna anledning kallas det också för riddartiden. Medeltiden var en tid som längden varierade på beroende på region. I till exempel Skandinavien tros den ha börjat senare. Den ska ha börjat efter att vikingatiden upphörde och kungarna blev kristna, vilket var runt 1000-talet.

Religionen hade en viktig plats under medeltiden, då asatron upphörde och människor började bli kristna. Asatron var en polyteisk religion som baserades på gudar som, Frey, Oden, Tor och Loke. Varje gud hade speciella egenskaper, och av denna anledning fanns det olika riter för att hedra dem. Gudarnas egenskaper är något liknande gudarna i både den romerska och grekiska mytologin. En av riterna är midsommar, som än idag är aktuellt i de skandinaviska kulturerna. Grunden till midsommar var att tacka gudarna för att värmen har återvänt och att skörden ska bli bra. Med andra ord handlar det om att prisa och tacka gudarna för tiden som har varit och tiden som kommer, samt be om fruktbarhet.

Då medeltiden var en mycket religiös tid hade kyrkan väldigt mycket makt. Präster, adel och andra inom kyrkan hade en stor makt och kunde styra som de ville. I vissa fall tog de också betalt från invånarna för att de skulle säkra sin plats i himlen. Det var en tid med mycket gudfruktighet och människor var konstant oroliga över sitt öde och liv efter döden. Eftersom bara få kunde läsa vid den tiden innebar det mycket rädsla, då de inte kunde själva till exempel läsa heliga skrifter och själva och få en egen uppfattning.

Egentänkande under medeltiden var sällsynt då kyrkan styrde och bestämde mycket. Den som var emot det kunde straffas av kyrkan och i värsta fall stötas ut av samhället.